/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
03:06
2.
3.
02:41
4.

about

A letter to Milan Holeček (as an introduction to EP Sunblinking)

Ahoy Milan!
Thank you for your nice and cognitive message.
I appreciate your attitude to recording dearly. I sympathize with it. I perceive this sound drabness and expressive uniformity of nowadays groups too. Despite their belonging to alternative movement they don’t embody originally and they have nothing to say as well. It’s a way how the new virtuosity is borning supported by perfect technics and easiness of reproduction and post-production.
I am glad that you are and you make your music. Yes, today there’s so much beautiful music, fewer in our country, but when I listen F. A. Q. I feel that I am not sitting in an ivory tower, but I am full in the right, horrid and lovely life – and I would like to write about your music in this sense. I would like to write an essay The Things because you do not play songs or music but you make things of this world as Rainer Maria Rilke wrote about it when he was describing Cézanne’s paintings. You co-create this world a I – as a snake – do see it but – unlike him – without envy. When Martina introduces songs with the words “And the name of the next thing is…”, she maybe don’t forefeel that she speaks as the one who wrote the dictionary of this world and that she – instead of listeners – browse in small Orbis pictus.
Milan, have a good time and say hello to all you questioners!


Dopis Milanu Holečkovi (jako úvod k EP Sunblinking)

Ahoj, Milane,
moc Tě zdravím a děkuji za pěknou a sdělnou zprávu.
Velice si Tvého přístupu k nahrávání vážím. Vidím to podobně. Také postřehuji tu zvukovou jednotvárnost i výrazovou uniformitu dnešních kapel. Vzdor tomu, že se pokládají za alternativu, se vyjadřují nepůvodně a vlastně ani nemají co sdělit. A tak se s oporou v dokonalé aparatuře a snadnosti záznamu a postprodukce rodí nová virtuozita.
Já jsem moc rád, že jste a děláte Vaši muziku. Je i dnes plno skvělý hudby, míň asi v tuzemsku, ale u Vás mám pocit, že nesedím někde ve slonový věži, ale jsem v tom pravým, děsným i krásným životě - v tom duchu bych o Vás chtěl napsat. Jen - jak zpíval Petr Novák - "sílu mít" a půjde to samo. Rád bych napsal esej Věci, protože to, co Vy hrajete, nejsou písně ani básně, není to ani hudba, ale jsou to opravdu věci tohohle světa, jak o tom psal Rilke, když popisoval Cézannovy obrazy. Vy spoluutváříte tento svět - a já - jako had - to pozoruji - a na rozdíl od něj - bez závisti. Když Martina uvádí písničky frází "A další věc se jmenuje", snad ani netuší, že mluví jako ten, kdo napsal slovník tohoto světa - a že za ty, kteří stojí před pódiem, listuje malým Orbis pictus.
Milane, měj se dobře a pozdravuj všechny své tázající se!


* * *
rateyourmusic.com/release/ep/frequently_asked_questions/sunblinking/

(If you are interested in music by FAQ, you can also listen and download their previous record - split with Tomáš Vtípil - published by Polí 5: poli5.bandcamp.com/album/rrrrrr-frequently-asked-questions )

credits

released February 28, 2015

FAQ:
Martina Kábelová - keyboard, tambourine (3), vocal
Petr Havel - bass
Milan Holeček - drums, keyboard (3), vocal (4)

Sleevenote writen by Ká.

Hladinka, Píseň člověka... and Hadí sestry lyrics translation by Lukáš Houdek.

www.facebook.com/faqband

tags

license

all rights reserved

about

Recordings On the Road Czech Republic

Collective publishing project of a few kindred musicians, flowing outside (on periphery or in underground) the Czech music happening and mostly devoted themselves to alternative rock or avantgarde music. Stylistically diverse is united by a similar attitude to music perceived not as a medium, but as the way, autonomous and eminently participating on our lifes, on our road. ... more

contact / help

Contact Recordings On the Road

Streaming and
Download help

Track Name: Hladinka
HIGH SPIRITS

To perceive a walk in the city like a dream
and at night, asleep, to know what we know in waking.
Thereby we make two worlds grow closer,
thereby we open doors and enter out.

Whatever is not, is, and whatever is, is not.
The judicious know that judgement day has come
and the sun shines to never end it.
Try closing your eyes, you'll see without any change.

Try raising your eyelids... the dream won't end.
Try raising your eyelids... the dream won't end.

You are your own desire and its fulfilment,
you are the painter and her painting,
you are the one you're looking out for and the one that rushes after him,
you are the human warmth you offer to the palms of your hands.

In the world within the world, before the world, after the world,
I hear myself saying through my inner ear: „Lady!“
This address is its own reply.
I am all of you.

I raise my eyelashes, the dream won't end.

If only I weren't absolutely colour-blind,
I'd recognise images of fallen leaves within.
What I hadn't missed and what still awaits me.
In the rotting leaf drifts I'd see the maker of man.


HLADINKA

Nahlédnout chůzi městem jako sen
a v noci spící vědět to, co víme v bdění.
Tak v sobě oba světy sbližujem,
tak otvíráme dveře a vcházíme ven.

Co není, to je a co je, to není,
ví, kdo je soudný, že je soudný den
a slunce svítí k jeho neskončení.
Zkus zavřít oči, uvidíš beze změny.

Zkus víčka pozdvihnout... neskončí tím sen.
Zkus víčka pozdvihnout... neskončí tím sen.

Sobě jsi tužbou i jejím naplněním,
sama jsi malířkou i jejím obrazem,
jsi tím, jejž vyhlížíš, i tím, jenž spěchá za ním,
jsi teplem člověka, jež nabízíš svým dlaním.

Ve světě ve světě, před světem, za světem
sebe svým vnitřním sluchem slyším říkat: „Paní!“
To oslovení je také odvětem.
Jsem vámi všemi.

Pozdvihám řasy, nemizí tím sen.

Jen nebýt úplně barvoslepá,
rozpoznám v sobě obraz spadaného listí.
Co jsem neminula i co mě čeká.
V tlejících závějích zřím tvůrce člověka.
Track Name: Píseň člověka, který dal sloužit mši za pana prezidenta Emila Háchu
THE SONG OF THE MAN WHO HELD A MASS FOR MR. PRESIDENT EMIL HÁCHA

Is that really you –
– being kicked around and pissed on?
Life really is so nasty and ironic,
but you knew all this years ago.
You could have disappeared, say, to London
or rev up your fast car on the roads.
And now you're here, dear Mr. President.
I can only hope that you no longer feel the kicks.

All I can say for myself:
„I lack by far your strength
to push my own life aside and throw myself
humbly and headlong into shit.
Now I have to be here, I have to see all this.
The only thing I'm capable of is being ashamed.
And you are here, dear Mr. President.
And I can only hope that you no longer feel the kicks.“


PÍSEŇ ČLOVĚKA, KTERÝ DAL SLOUŽIT MŠI ZA PANA PREZIDENTA EMILA HÁCHU

Opravdu jste to vy –
- ten zkopanej a pomočenej?
Život je fakt zlý ironik,
vy jste to všechno už před lety vědět.
A moh´ jste třeba zmizet do Londýna
nebo po silnicích tůrovat bourák.
A teď jste tady, drahý pane prezidente.
Já jen doufám, že kopance už necítíte.

O sobě můžu říct:
„Zdaleka nemám vaši sílu
zahodit svůj život a jít
pokorně a pohlavě do průseru.
Teď tu musím být, tohle musím vidět.
Jediné, co dokážu, je se stydět.
A vy jste tady, drahý pane prezidente.
Já jen doufám, že kopance už necítíte.“
Track Name: Hadí sestry
SNAKE SISTERS

Sister, we're entangled like snakes.
Where are you, where is she, where am I?
Who did I move by my spine?
Who heats my skin?

Once we weave our nest together
from shiny threads,
you can clearly read from your own skin,
what it never would have said without mine.

I feel between me and you
the gentle pulsing of someone's blood.
The only certain thing is that it's yours or mine,
from my or your vessels.

If somebody's jaw
bites into our meat,
our body will cramp.
My body, hers and yours.


HADÍ SESTRY

Sestro, jsme jak klubko hadí.
Kde jsi ty, kde ona, kde jsem já?
S kým jsem pohla svou páteří?
Kdo mou kůži prohřívá?

Když své hnízdo dohromady
z lesklých vláken spleteme,
ze své kůže jasně vyčteš,
co v ní nestojí bez mé.

Cítím mezi mnou a tebou
jemně tepat něčí krev.
Jisté je jen, že tvou či svou,
ze svých nebo ze tvých cév.

Jestliže se něčí čelist
v naše maso zakousne,
tělo se nám stáhne křečí.
Tělo mé, její i tvé.
Track Name: V Is With Mum
V is with mum. Yes, yes. No more riddles.
No more horses raging in veins.
No more looking for lost arms.
No more unknown words of Babylon.

Just only yes. We are sandpainters.
Did he know it when the wind blew his unfinished work out?
Again and again and again. We cannot build constelations.
Maybe we can make someone laugh a bit. We are sandpaiters.

Mum is with V. After ten years.
He cried like a walnut tree cuted down in march
But there is an end to everything,
Even to this divorce. Thirty three.

Thirty three yet again... maybe more
And maybe only halfday till 10 a. m. on tomorrow.
Our bodies are sandsculptures also and noone knows
Which of elements gonna free our souls

Into the sun, the future he read about.
No if, no when, just now.
And so called future is gonna turn
To ash, to dust, to future past.